پذیره‏‌نویسی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) منتشر شد. وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور واگذاری باقیمانده سهام خود، سهام برخی شرکت های دولت را در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) واگذار می نماید.

پذیره نویسی برای هر فرد دارای کدملی تا سقف 50 میلیون ریال امکان پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.

حداقل مبلغ پذیره نویسی برای هر یک از اشخاص حقیقی ایرانی دارای کدملی 100 هزار ریال و حداکثر مبلغ پذیره نویسی معادل50 میلیون ریال می باشد.

پذیره نویسی واحدهای سرمایه گذاری صرفاً شامل اشخاص حقیقی ایرانی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند در پذیره نویسی شرکت نمایند.


فرم پذیره نویسی